BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Obowiązek informacyjny

1.    Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku, Ul. Kazimierza Wielkiego 6A ,09-400 Płock NIP: 774-26-66-413, REGON:610025580, tel. 24367-52-52, e-mail: mp25@zjopłock.pl (zw. dalej „ MP25”).
Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb MP25 w Płocku i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
2.    Skąd MP25 w Płocku ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?
Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do MP25. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do MP25. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki.
3.    W jakim celu MP25  przetwarza moje dane osobowe?
Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO3. Dodatkowo za Twoją zgodą dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych dzieci na stronach internetowych i portalach społecznościowych.
4.    Jakie dane osobowe są przetwarzane przez MP25 ?
a)    dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,
b)    informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych),
c)    dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
d)    informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez MP25,
e)    Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka ,
f)    Informacje dotyczące frekwencji  dziecka, na zajęciach przedszkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
g)    Informacje o wynikach  dziecka ,w konkursach, zawodach międzyprzedszkolnych i innych wydarzeniach,
h)    Wizerunek  dziecka ,utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video przedszkolnych uroczystości, konkursów, innych wydarzeń – Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka .
5.    Komu MP25 przekazuje dane osobowe?
MP25 przekazuje dane osobowe dzieci na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Gmina Miasto Płock, Zarząd Jednostek Oświatowych, MOPS, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu.
Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę  elektronicznego  sekretariatu) po zawarciu przez MP25 w Płocku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są w tym przypadku m. in:
•    WIZJANET SP Z O. O., REGON: 072145024, NIP: 5471837042, ul Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała,
•    KRAKFIN S.C., REGON: 351583171, NIP: 6772093708, ul. Bartosza Głowackiego 10b lok. 20, 30-085 Kraków.
•    HEDEA, REGON: 140042808, NIP: 7742750390, ul. Floriana Kobylińskiego 14, 09-400 Płock
6.    Jak długo MP25 przechowuje Twoje dane?
Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez. MP25 przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
7.     Jakie są Twoje  prawa?
Masz prawo do:
•    dostępu do treści swoich danych osobowych,
•    uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
•    poprawienia lub sprostowania danych,
•    ograniczenia przetwarzania danych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO3 ),
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
•    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8.   Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Agnieszka Gąsior -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1/Punkty od a) do g) regulują przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 tj.),
2/Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.)
3/ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)
 
XVII Edycja konkursu literackiego 2018

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5