Założenia programowe


Nasze przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz.356)
W placówce realizowane są 2 główne programy zgodne z  nową podstawą programową wychowania przedszkolnego:
 

 1. .„Nasze przedszkole”- W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska ,Mac Edukacja –  w grupach I,II,III
 2. „Kocham przedszkole”- M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek, WSiP - w grupie IV

Punktem wyjściowym programu „Nasze przedszkole” jest aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno- przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwecji do  samostanowienia  zgodnego  z  osobistymi  potrzebami,  dążeniami,  aspiracjami.  
I tak z ogólnie rozumianej  aktywności  wyodrębniono  następujące  jej  obszary:

 • Aktywność społeczną
 • Aktywność poznawczą, w obszarze tym zawarte są edukacje : językowa, matematyczna, przyrodnicza, artystyczna, regionalna, język obcy.
 • Aktywność artystyczną
 • Aktywność ruchową i zdrowotną

Program „Kocham przedszkole” opisuje proces wychowania i kształcenia, pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. W programie wyodrębniono osiem obszarów działalności dziecka, do których zostały przypisane cele kształcenia i wychowania. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe, których układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności na poziomie wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań, koncentrując się na aktualnym poziomie rozwoju i możliwościach najbliższego rozwoju dziecka. Dzięki takiemu ujęciu widoczny jest przyrost wiedzy i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.


W pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola wykorzystywane są także elementy następujących metod :

 • gimnastyki twórczej Rudolfa Labana - metoda ta nazwana jest także metodą improwizacji ruchowej i  uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy jej realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.
 • metody twórczej Karola Orffa – rozwijanie kultury fizycznej dziecka w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz z kulturą słowa. Nawiązuje ona do tradycyjnych, znikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, itp.
 • metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - szczególnie przydatnej w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych. Ideą metody jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innym prowadzącą  do nawiązywania bliskiego kontaktu.
 • pedagogiki zabawy- opartej na doświadczeniach austriackich, a popularyzowanej w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy KLANZA. Jest to metoda pracy z grupą ,która  angażuje emocjonalnie dzieci , pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystywania swoich możliwości, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji. W czasie zajęć nauczycielki wykorzystują dużą aktywność poszczególnych członków grupy przedszkolnej, jednocześnie wdrażając dzieci do stosowania określonych zasad zachowania w grupie. Wykorzystujemy szeroką gamę zabaw tj.: zabawy związane z organizacją sytuacji początkowych (nawiązanie kontaktu z grupą),  zabawy rozluźniające (likwidowanie napięć i stresów), zabawy nastawione na poznanie odczuć i doświadczeń poszczególnych członków grupy (przygotowanie uczestników zabawy w celu wprowadzenia głównego tematu, zabawy o charakterze gier dydaktycznych (poszukiwanie dróg rozwiązania, wybór właściwego kierunku, zabawy w odgrywanie ról, zabawy ułatwiające samoocenę
 • metody TOC, narzędzi logicznego myślenia (Chmurka, Gałąź logiczna, Drzewko Ambitnego Celu) - celem nadrzędnym tej metody jest rozwijanie u dzieci precyzyjnego, logicznego myślenia. Dzięki TOC nawet najmłodsze dzieci mają szansę zrozumieć, że wszystko jest procesem ma swoją przyczynę i skutek. Narzędzia TOC ułatwiają dzieciom radzenie sobie z emocjami i pozwalają dostrzec różnicę między potrzebą ,a żądaniem. Pracując tą metodą uczymy dzieci, że kompromis nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Chcemy ,aby dzieci zjednoczyły swoje siły w walce ze wspólnym "wrogiem". którym jest problem - konflikt, który należy tak rozwiązać, by obie strony czuły się w pełni usatysfakcjonowane.

W placówce realizowane są także dodatkowe programy autorstwa nauczycielek wchodzących w skład Rady pedagogicznej :

 1. Przedszkolak w świecie wartości, praw i obowiązków”- program profilaktyczno- wychowawczy.
 2. "Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości” program  E. Bukowieckiej- Górny, M. Pawlak
 3. „Bezpieczny Przedszkolak” - program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa, autorstwa dyr. E. Śliwińskiej i J. Falkowskiej.
 4. "Mali badacze przyrody”- autorstwa nauczycielek J. Falkowskiej i B. Chojnackiej.
 5. „Przedszkolak obywatel swojej ojczyzny” – program edukacji regionalnej opracowany przez R. Filipczak
 6. „Przedszkolak -małym Europejczykiem” - program edukacyjny opracowany przez–  I. Kosińską realizowany w tym roku w grupie dzieci 4 - letnich
 7. „Z książką za pan brat” - program edukacji literackiej  opracowany  M. Padzik realizowany w grupie dzieci 4 - letnich

Jako uzupełnienie programów wiodących w placówce realizowane są programy zajęć dodatkowych.

 1. „Przedszkolak dziś wyprostowany – jutro zdrowy” - program opracowany przez I Kosińską  
 2. „Przedszkole pełne muzyki”- program zajęć rytmiczno- muzycznych dla dzieci 3-6 letnich opracowany przez M. Padzik
 3. „Karate tradycyjne” program zajęć  dla dzieci 4-6 letnich opracowany przez P. Kuś - licencjonowany instruktor karate tradycyjnego, mistrz Europy i Polski

Szczegółowe informacje i realizowanych w placówce programach


1.,,PRZEDSZKOLAK – MAŁYM ODKRYWCĄ”

PROGRAM WSPIERAJĄCY DYSPOZYCJE TWÓRCZE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka przystąpiła do projektu ,,Przedszkole Wspierające Uzdolnienia zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku.

W okresie listopad 2016 – marzec 2017 nauczycielki wzięły  udział w 40- godzinnym cyklu szkoleń, prowadzonych przez  pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego: prof. dr hab. Krzysztof  Szmidt, dr Elżbieta Płóciennik, Iwona Kobylańska, Teresa Kosiarek.

Efektem udziału kadry pedagogicznej w/w szkoleniu było podniesie kwalifikacji nauczycieli w zakresie psychodydaktyki twórczości. Nauczycielki Bożena Chojnacka, Iwona Kosińska, Joanna Falkowska zapoznały się z zasadami konstruowania i realizacji programów zajęć stymulujących rozwój zdolności twórczych i zainteresowań dzieci, co z kolei stało się inspiracją do opracowania oraz wdrożenia w placówce programu ,,Przedszkolak – małym odkrywcą”.

Program ten został opracowany z myślą o wychodzeniu naprzeciw potrzebom dziecka-  rozwijaniu, wspomaganiu i ukierunkowaniu zdolności dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami. Celem programu jest umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka, sprzyjanie uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego, a tym samym umożliwianie realizowania się indywidualnej linii rozwojowej.

Realizacja programu ,,Przedszkolak – małym odkrywcą” rozpoczęła się w miesiącu październiku 2017r., zaś jej pierwszym etapem było przeprowadzenie diagnozy wstępnej wśród dzieci 3-4 letnich i 5- letnich z wykorzystaniem testu rysunkowego Cate Franck, oceniającego indywidualne umiejętności twórcze.

Na podstawie zgromadzonych wyników testu, do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w ramach realizacji programu, z 55 dzieci, które wzięły udział w badaniu zostało wytypowanych  18 dzieci (8 dzieci z grupy 3-4 latków,  10 dzieci z grupy 5- latków.

Podczas  zajęć rozwijających twórczość dzieci mają okazję wykorzystać swoją pomysłowość i kreatywność oraz dać upust  ogromnej wyobraźni. Podczas wielu ciekawych zajęć przenosimy się w świat fantazji „myślimy rękami”, odpowiadamy na pytania „co by było gdyby…” ? Dzieci nauczą się samodzielnego myślenia i oryginalnego rozwiązywania problemów. Nauczyciele realizują zaplanowane treści według zawartych w programie bloków tematycznych

                   W ramach realizacji programu współpracujemy z:

- Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

- Szkołą Podstawową Nr 11 w Płocku

- Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Płocku

- Domem Darmstadt w Płocku

- Galerią - Pracownią AKUKU

2.„Przedszkolak w świecie wartości, praw i obowiązków” program profilaktyczno wychowawczywychowawczy
Program ten został opracowany przez Radę Pedagogiczną pod kierunkiem dyrektora. Zadaniem programu jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli oraz systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych dzieci.
 

Cele  ogólne  programu:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowanie
 2. Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.
 3. Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działania.
 4. Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
 5. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
 6. Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.
 7. Kształtowanie pozytywnego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.
 8. Kształtowanie i propagowanie zdrowego stylu życia.
 9. Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji, trudnych w zakresie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych

W ramach realizacji programu współpracujemy z:
•    Komendą Policji w Płocku
•    Strażą Miejską w Płocku
•    Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
•    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Płocku
•    Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku
•    Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
•    Radą Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” w Płocku
•    Biblioteką im. W. Chotomskiej „Chotomek” w Płocku

3."Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości” program  E. Bukowieckiej- Górny, M. Pawlak ,realizowany jest od 2 lat we wszystkich grupach. Celem programu jest:

 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi,
 • wspólnej  i zgodnej dziecięcej zabawy gdzie stosowane są zasady i normy społeczne.  
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej dziecku do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, również do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Program zawiera  następujące bloki tematyczne:
  • Mądrość
  • Odpowiedzialność
  • Przyjaźń, miłość
  • Pokojowość
  • Sprawiedliwość
  • Uczciwość
  • Szacunek
  • Szczęście, Optymizm
  • Piękno

4.„Bezpieczny przedszkolak” program profilaktyczny z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, opracowany przez dyrektor E. Śliwińską i J. Falkowską,  realizowany jest od 12 lat. Jest przeznaczony dla dzieci z grup 4 – 6 -latków. Program zawiera trzy bloki tematyczne:

 • Bezpieczne dziecko w przedszkolu.
 • Bezpieczne dziecko w domu.
 • Bezpieczne dziecko na ulicy. 

Celem programu jest:

 • uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić na ulicy, w domu, w przedszkolu, w czasie zabawy.
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań,
 • promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu,
 • wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • poznawanie numerów alarmowych oraz zasad ich używania – tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Realizacja programu ma na celu wyposażenie wychowanków w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

W ramach realizacji programu współpracujemy z:
- Komendą Miejską Policji - pogadanki, spotkania z policjantem, organizacja projekcji filmów video o potrzebie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
- Strażą Miejską – audycje radiowe z Lwem Honorkiem, udział w konkursach  plastycznych
- Przedstawicielami służby zdrowia – ratownik medyczny, zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy również imprezy wewnątrz przedszkolne: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”
Zadaniem naszym jest nauczenie dzieci, by mogły i umiały zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

5.„Mali badacze przyrody” program przyrodniczo – ekologiczny. To program o charakterze badawczo – przyrodniczym, realizowany w przedszkolu od 2002r. Program został opracowany przez nauczycielki: B. Chojnacką i J. Falkowską. Celem przewodnim programu jest nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozwijanie poczucia troski o obecną przyrodę, jakość życia na Ziemi, a także:

 • prowadzenie eksperymentów przyrodniczych, doświadczeń, hodowli,
 • prowadzenie obserwacji fenologicznych różnych roślin w zależności od pory roku
 • rozpoznawanie różnych rodzajów gleby i jej mieszkańców (wykorzystanie lupy, mikroskopu),
 • wykonywanie doświadczeń z zakresu przyrody nieożywionej,
 • poznanie kolejnych etapów rozwoju roślin, zwierząt, owadów,
 • poznawanie przyczyn zanieczyszczenia atmosfery, wody i gleby,
 • wyjaśnianie następstw: pór roku, dni, miesięcy na Ziemi za pomocą doświadczeń,
 • rozumienie znaczenia wody, powietrza, słońca w życiu człowieka,
 • wyrabianie nawyku segregacji odpadów z gospodarstw domowych,

Problematyka programu składa się z następujące działów tematycznych:

1.Człowiek,
2.Roślinność,
3.Zwierzęta,
4.Słońce,
5.Powietrze,
6.Woda,
7.Gleba,
8.Przyroda nieożywiona.


Realizacja programu wymaga stałego doposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do przeprowadzania eksperymentów przyrodniczych, prowadzonych zajęć ekologicznych związanych z bezpośrednim poznawaniem przyrody, Środki finansowe na ten cel  pozyskiwane są przez dyrektora przedszkola z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.


W ramach programu od czterech lat organizujemy międzyprzedszkolny konkurs o ekologiczny ,,Z ekologią na ty”. Konkurs każdego roku obejmuje inną tematykę tj. ochrona przyrody, oszczędzanie wody , dbałość o stan powietrza, zasady prawidłowej segregacji odpadów. W konkursie biorą udział dzieci reprezentujące miejskie przedszkola.


W ramach realizacji programu współpracujemy z:
1. Regionalnym  Centrum Edukacji Ekologicznej –zajęcia dydaktyczne, udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”, ,,Dzień bez samochodu”, ,,Dzień Ziemi”,
2. Ligą Ochrony Przyrody – konkursy o charakterze ekologicznym i przyrodniczym,
3. Związkiem Gmin Regionu Płockiego – zajęcia dydaktyczne, ,,Warsztaty Tropicieli Odpadów”,
4. Płockim Ogród Zoologiczny – konkursy, imprezy, spotkania ze zwierzętami
5. Fundacja FM Pomagamy dzieciom – międzypowiatowy konkurs ekologiczny ,,Mazowsze ekologiczna kraina”

6. "Przedszkolak  obywatel swojej ojczyzny"- program edukacji regionalnej. Program został opracowany przez R. Filipczak i jest realizowany  w grupie dzieci 5 - 6 letnich. Celem programu jest wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę na temat swojego miasta, regionu. Założeniem programu jest współpraca z instytucjami kulturalnymi naszego miasta i regionu. Poprzez udział w spacerach i wycieczkach dzieci poznają najbliższe otoczenie, biorą udział w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi i religijnymi. Poprzez udział w imprezach lokalnych biorą udział w życiu kulturalnym naszego miasta. Zapoznają się także z literaturą historyczną związaną z dziejami miasta i regionu.

Cele edukacji regionalnej realizowanej w ramach programu:
1.Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku rodzinnym.
2.Rozwijanie wiedzy i zainteresowań kulturą własnego miasta:
- poznanie barw i herbu oraz zabytków miasta, symboli narodowych
- poznanie sylwetek sławnych ludzi związanych z Płockiem -Wł. Broniewski.

7. „Przedszkolak  -  małym   europejczykiem”- program edukacji europejskiej opracowany został przez I. Kosińską i realizowany jest od 2013r. Program zawiera treści związane z historią, tradycjami, obyczajami i kulturą wybranych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Zasadniczym celem programu jest przygotowanie dzieci do aktywnego życia w zjednoczonej Europie. Poprzez wychowanie patriotyczne i europejskie przygotowujemy dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi swój kraj i kontynent, którzy szanować będą drugiego człowieka i jego prawa, tradycje oraz aktywnie włączać się w życie wspólnoty państwowej, europejskiej.
 

Problematyka programu składa się z następujące działów tematycznych:
1.Mój kraj – Polska
2.Siedziba Unii Europejskiej
3.Wycieczka do Berlina
4.Wycieczka do Pragi
5.Wycieczka do Austrii
6.Quiz przedszkolaka

8.„Z książką za pan brat” program edukacji czytelniczej opracowany M. Padzik. Głównym celem programu jest:

 • jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.
 • uświadomienie dzieciom znaczenia książek w  życiu człowieka
 • zainteresowanie dziecka książką i nauką czytania
 • zapoznanie z literaturą dziecięcą  

9. „Przedszkolak dziś wyprostowany – jutro zdrowy” program profilaktyki  wad postawy został opracowany przez I. Kosińską i  przeznaczony jest do realizacji z dziećmi 4,5,6-letnimi. Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu jest skierowana głównie do dzieci niewymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. W tym wieku wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała.

Założeniem  programu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej, zgodnej z potrzebami rozwojowymi, aktywności ruchowej. Podstawowym celem zabaw i ćwiczeń jest przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała.

Cele ogólne ćwiczeń korekcyjnych realizowane w ramach programu to:
 wdrożenie do rekreacji ruchowej, wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu, kształtowanie odruchu prawidłowej postawy, zapobieganie pogłębianiu się wad, korekcja istniejących wad. Aktywność ruchowa pozwala dziecku na poznawanie otoczenia, opanowanie nowych umiejętności, nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi. Ruch jest podstawowym wskaźnikiem rozwoju i zdrowia - przyczynia się w ogromnej mierze do wzmocnienia odporności organizmu dziecka. Niedostatek ruchu powoduje osłabienie mięśni, mniejszą wydolność układu oddechowego i układu krążenia, co wpływa na słabsze ukrwienie mózgu i zmniejszenie możliwości intelektualnych.

Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci przebiega nierównomiernie, skokowo, w cyklach dwuletnich. W okresie przedszkolnym wyodrębnia się dwie grupy wiekowe, między którymi następuje przyspieszenie. Są to trzy- i czterolatki oraz pięcio- i sześciolatki.

Dzieci trzyletnie potrafią chodzić, biegać, wspinać się i pełzać. Obserwujemy u nich jednak brak koordynacji, krótkotrwałą koncentrację uwagi, powolne i niezręczne działania, wykonywanie niepotrzebnych ruchów dodatkowych oraz niemożność połączenia w całość dwóch różnych form ruchu, na przykład biegu i skoku, rzutu i chwytu.

U dzieci czteroletnich obserwujemy postęp w rozwoju cech motorycznych i sprawności fizycznej. Wydłuża się możliwość skupienia uwagi, zwiększa potrzeba ruchu i chęć wspólnej zabawy. Poprawia się zdolność wykonywania chwytów, rzutów, podskoków, łatwych ćwiczeń równoważnych. W tej grupie wiekowej występuje między dziećmi duże zróżnicowanie w poziomie rozwoju cech motorycznych.

U dzieci pięcioletnich obserwujemy szybki rozwój cech motorycznych, takich jak siła, szybkość, zwinność, zręczność i wytrzymałość. Równocześnie kształtują się takie cechy psychiczne jak pojętność, pamięć, odwaga, ambicja. Pojawiają się różnice w rozwoju motorycznym ze względu na płeć.
W wieku sześciu lat następuje dalszy postęp rozwoju motorycznego: dzieci stają się silniejsze, zręczniejsze, zwinniejsze, wzrasta wytrzymałość. W ruchach obserwujemy płynność, swobodę i dynamikę. Pojawia się zjawisko przewidywania ruchowego.

10."Karate tradycyjne” program zajęć dla dzieci 4-6 letnich opracowany przez Piotra Kuś - licencjonowanego instruktora karate tradycyjnego, prowadzącego także zajęcia w Płockiej Akademii Karate tradycyjnego. Program został złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Obecnie wprowadzany jest do placówek przedszkolnych na terenie całego kraju.   

Celem programu jest wspomaganie harmonijnego rozwoju przedszkolaków z głównym naciskiem na profilaktykę wad postawy i stóp. Dodatkowym atutem jest nauka wybranych zagadnień z Karate Tradycyjnego, co wpływa na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, wzmocnienie wiary we własne siły, umiejętność współpracy w grupie oraz wzbudzenie potrzeby regularnego podejmowania ćwiczeń fizycznych.

11."Wesołe zabawy z rytmiką” - program zajęć rytmiczno- umuzykalniających dla dzieci 3- 6 letnich został opracowany przez M. Padzik.
Zajęcia realizowane w/g programu odbywają się 1 raz w tygodniu w salach zajęć  poszczególnych grup. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości  wiekowych dzieci.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o elementy metody Emila Jaquesa – Delcroze’a, metodę pedagogiczno- artystyczną,  której celem jest poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo- głosowo- ruchowe.

Celem programu rytmiki jest rozwój muzyczny i fizyczny dzieci oraz uczynienie małego człowieka bycia aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym. Celem tego programu jest także stopniowe uczenie dzieci interpretacji muzyki, wartościowania jej, odczuwania jej piękna.

W sferze poznawczej dzieci:
•    uczą się rozpoznawać i reagować na dźwięki wysokie i niskie,
•    uczą się rozpoznawać i reagować na zmiany dynamiczne w muzyce,
•    nauczy się rozpoznawać brzmienie i sposoby gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych,
•    uczą się śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru,
•    uczą się tańczyć tańce ludowe różnych regionów Polski,
•    poznają dzieła muzyczne wielkich twórców (Chopin, Mozart, Beethowen)

W sferze kształcącej:
•    rozwijają poczucie rytmu, tempa, dynamiki oraz wrażliwość na ich zmiany,
•     rozwijają własną inwencję twórczą: improwizacje wokalne, instrumentalne, swobodna ekspresja ruchowa),
•    rozwijają intensywność i podzielność uwagi,
•     rozwijają pamięć muzyczną, procesy porównywania, analizy,
•    rozwijają wyobraźnię oraz gotowość twórczych rozwiązań.

W sferze wychowawczej dzieci:
•    nabywają umiejętności współdziałania w grupie, odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych dzieci podczas zabaw ruchowych,
•    rozwijają postawę wrażliwego odbiorcy muzyki,
•    nabywają umiejętność wyrażania własnych uczuć,
•    wzmacniają obraz własnej osoby dzięki nabytym umiejętnościom

Ogólnopolski Klub Czytających Przedszkoli

Wieloletnią tradycją naszego przedszkola jest głośne czytanie dzieciom utworów klasyki literatury dziecięcej. Odbywa się ono codziennie. Oprócz nauczycielek czytają dzieciom także zaproszeni rodzice, babcie i dziadkowie.

Od 2008 roku współpracujemy z Fundacją ABCXXI  organizującą akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzięki współpracy z Fundacją Ireny Koźmińskiej księgozbiór przedszkolny został wzbogacony o 23 tomową kolekcję książek ufundowaną przez Dyrektora BRE Banku, a wydaną przez „Politykę”, pod patronatem medialnym TVP i Polskiego Radia.
W celu koordynacji działań czytelniczych w naszej placówce  dyrektor, powołał  lidera akcji, którym jest M. Padzik. Celem naszych działań jest propagowanie idei głośnego czytania, które:
- rozwija pamięć i wyobraźnię ,
- wzbogaca słownik czynny dziecka,
- rozwija inteligencję emocjonalną dziecka.

W ramach realizacji Programu Edukacji Emocjonalnej „Cała Polska czyta dzieciom” współpracujemy z:
- Książnicą Płocką.
- Biblioteką dla dzieci im Wandy Chotomskiej „Chotomek”- systematycznie bierzemy udział w konkursie „Uliczka Pani Chotomskiej”
-  Teatrem Dramatycznym w Płocku, licznymi teatrami z Warszawy, Łodzi,     
   Krakowa, które prezentują dzieciom spektakle oparte na tekstach literackich.

 • W listopadzie organizujemy uroczystość - „Dzień  Pluszowego Misia”.
 • Wspólnie z dziećmi przygotowujemy teatrzyki, przedstawienia oparte na tekstach literackich.
 • Organizujemy tematyczne wystawki książek, dbając o wzbogacanie „Kącików książek” w salach zajęć.
 • Organizujemy wystawki prac plastycznych inspirowanych utworami literackimi.
 • Organizujemy zbiórki książek, które przekazujemy do szpitali, świetlic środowiskowych, domów dziecka
 • Prowadzimy gazetkę dla rodziców, polecając im ciekawe pozycje literatury dziecięcej, popularyzując ideę czytania dzieciom w domu.

Od 17 lat jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnego konkursu literackiego „Książka moim przyjacielem jest”. W konkursie biorą udział dzieci z sąsiednich przedszkoli i najbliższych okolic naszego miasta. Podczas zmagań konkursowych przedszkolaki muszą wykazać się umiejętnościami recytatorskimi, znajomością literatury dziecięcej.
Od roku szkolnego 2016/2017 w naszym przedszkolu prowadzimy także akcję „Wędrująca książka”. Polega ona na wypożyczaniu do domu książek z przedszkolnej biblioteki. Comiesięczne wyniki „czytelniczej rywalizacji” między grupami są zamieszczane regularnie na tablicy ogłoszeniowej w szatni.