Założenia programowe

Nasze przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz.356)
W placówce realizowane są 2 główne programy zgodne z  nową podstawą programową wychowania przedszkolnego: 

1. „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska, MAC Edukacja – w grupie I

2. „Plac zabaw” E. Janus, WSiP, w grupach II, III, IV

Program „Wokół przedszkola” jest zgodny z nowa podstawą programową. Jest on przeznaczony do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tam także dzieci zdolnych. Został opracowany z myślą o przygotowaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W wypadku tej grupy najważniejszy jest proces adaptacji, od którego zaczyna się kształtowanie nastawienia do przedszkola, oraz dobra współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. W warstwie merytorycznej program zakłada wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój ruchowy, społeczny, emocjonalny i poznawczy. Skupia się jednak w odniesieniu do każdej grupy wiekowej na konkretnych, najważniejszych umiejętnościach:

Trzylatki: czynności samoobsługowe, samodzielność

Czterolatki: kontakty społeczne, rozwój poznawczy

Pięciolatki: rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny

Sześciolatki: trening umiejętności potrzebnych do osiągnięcia gotowości szkolnej

 

Program stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Indywidualizm przejawia się w stwarzaniu warunków dla inicjatywy i samodzielności doświadczeń, podążaniu za dzieckiem, uwzględniając jego potrzeby i reagowanie na nie, a w konsekwencji na stopniowaniu trudności. Postrzegany jest zarówno jako wspomaganie szczególnych uzdolnień, wspieranie dziecka pracującego szybciej, wyróżniającego się, jak i wspomaganie dzieci z deficytami, pracujących wolniej.

 

Program „Plac zabaw” to nowoczesny cykl stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Program w odniesieniu do każdej grupy wiekowej: czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowany jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu. W programie oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy oraz chęć wspierania dziecka we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzanie w nim pasji i chęci samodzielnego poznawania, odkrywania świata. Program uwzględnia klasyczne koncepcje rozwoju dziecka oraz współczesne trendy pracy z nim, pokazuje jak pomagać najmłodszym w rozwijaniu samodzielności i odpowiedzialności za wynik własnej pracy.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola wykorzystywane są także elementy następujących metod :

 • gimnastyki twórczej Rudolfa Labana - metoda ta nazwana jest także metodą improwizacji ruchowej i  uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy jej realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.
 • metody twórczej Karola Orffa– rozwijanie kultury fizycznej dziecka w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz z kulturą słowa. Nawiązuje ona do tradycyjnych, znikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, itp.
 • metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne- szczególnie przydatnej w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych. Ideą metody jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innym prowadzącą  do nawiązywania bliskiego kontaktu.
 • pedagogiki zabawy- opartej na doświadczeniach austriackich, a popularyzowanej w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy KLANZA. Jest to metoda pracy z grupą ,która  angażuje emocjonalnie dzieci , pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystywania swoich możliwości, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji. W czasie zajęć nauczycielki wykorzystują dużą aktywność poszczególnych członków grupy przedszkolnej, jednocześnie wdrażając dzieci do stosowania określonych zasad zachowania w grupie. Wykorzystujemy szeroką gamę zabaw tj.: zabawy związane z organizacją sytuacji początkowych (nawiązanie kontaktu z grupą),  zabawy rozluźniające (likwidowanie napięć i stresów), zabawy nastawione na poznanie odczuć i doświadczeń poszczególnych członków grupy (przygotowanie uczestników zabawy w celu wprowadzenia głównego tematu, zabawy o charakterze gier dydaktycznych (poszukiwanie dróg rozwiązania, wybór właściwego kierunku, zabawy w odgrywanie ról, zabawy ułatwiające samoocenę
 • metody TOC, narzędzi logicznego myślenia(Chmurka, Gałąź logiczna, Drzewko Ambitnego Celu) - celem nadrzędnym tej metody jest rozwijanie u dzieci precyzyjnego, logicznego myślenia. Dzięki TOC nawet najmłodsze dzieci mają szansę zrozumieć, że wszystko jest procesem ma swoją przyczynę i skutek. Narzędzia TOC ułatwiają dzieciom radzenie sobie z emocjami i pozwalają dostrzec różnicę między potrzebą ,a żądaniem. Pracując tą metodą uczymy dzieci, że kompromis nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Chcemy ,aby dzieci zjednoczyły swoje siły w walce ze wspólnym "wrogiem". którym jest problem - konflikt, który należy tak rozwiązać, by obie strony czuły się w pełni usatysfakcjonowane.
 • metody projektu - jest to metoda interdyscyplinarna, która zakłada u uczących się znaczną samodzielność i odpowiedzialność. Projekty mogą być wykonywane grupowo lub indywidualnie. Metoda projektu pomaga stworzyć zintegrowany zespół, w którym dzieci przez pracę w grupie- uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża dzieci do planowania oraz organizowania swojej pracy, a także do dokonywania samooceny. Podczas projektu praca odbywa się w indywidualnie ustalonym czasie i tempie. Metoda taka umożliwia doświadczenie solidarności oraz radości ze wspólnego wysiłku, a także poczucie identyfikacji z zadaniem, które pozwala przezwyciężyć konflikty między dziećmi.

 W placówce realizowane są także dodatkowe programy autorstwa członków Rady pedagogicznej:

 1. Przedszkolak w świecie wartości, praw i obowiązków”- program profilaktyczno- wychowawczy-  opracowany przez Radę Pedagogiczną
 2. Bajkowy ogród” – program rozwijający dyspozycje do działań twórczych dzieci w wieku przedszkolnym opracowany przez J. Kwiatkowską, A. Kacprzak-Bablikow, R. Filipczak, M. Padzik
 3. .,,Przedszkolak – małym odkrywcą”- program rozwijający dyspozycje do działań twórczych opracowany przez I Kosińską  B. Chojnacką , J. Falkowską
 4.  „Bezpieczny Przedszkolak”- program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa,  opracowany przez E. Śliwińską i J. Falkowską.
 5. Maluchy nie płaczą” – program adaptacyjny  opracowany przez B. Chojnacką
 6. Kim będę, gdy dorosnę” – program preorientacji zawodowej- opracowany przez Radę Pedagogiczną
 7. „Przedszkolak obywatel swojej ojczyzny”– program edukacji regionalnej opracowany przez R. Filipczak
 8. „Przedszkolak -małym Europejczykiem”- program edukacyjny opracowany przez–  I. Kosińską
 9. „Z książką za pan brat”- program edukacji literackiej  opracowany  M. Padzik
 10. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym– program w zakresie nauki języka angielskiego – M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska
 11.  „Przyjaciele Zippiego” -międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego

Jako uzupełnienie programów wiodących w placówce realizowane są programy zajęć dodatkowych.

12.„Przedszkolak dziś wyprostowany – jutro zdrowy” - program opracowany przez I    Kosińską  

13.„Przedszkole pełne muzyki”-program zajęć rytmiczno- muzycznych dla dzieci 3-6 letnich opracowany przez M. Padzik

14.„Karate tradycyjne”program zajęć  dla dzieci 4-6 letnich opracowany przez P. Kuś

      Szczegółowe informacje o programach realizowanych w placówce

.„Przedszkolak w świecie wartości, praw i obowiązków”program profilaktyczno wychowawczy. Program ten został opracowany przez Radę Pedagogiczną pod kierunkiem dyrektora. Zadaniem programu jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli oraz systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych dzieci.Cele  ogólne  programu:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowanie
 2. Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.
 3. Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działania.
 4. Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
 5. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
 6. Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.
 7. Kształtowanie pozytywnego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.
 8. Kształtowanie i propagowanie zdrowego stylu życia.
 9. Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji, trudnych w zakresie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych

W ramach realizacji programu współpracujemy z:
•    Komendą Policji w Płocku
•    Strażą Miejską w Płocku
•    Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
•    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Płocku
•    Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku
•    Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
•    Radą Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” w Płocku
•    Biblioteką im. W. Chotomskiej „Chotomek” w Płocku

„Kim będę, gdy dorosnę?program  preorientacji  zawodowejdla dzieci 3- 6 letnich został opracowany przez  Radę Pedagogiczną pod kierunkiem dyrektora. Realizowany jest w  4 blokach tematycznych dostosowanych do wieku dzieci.

1. Poznawanie własnych zasobów – dziecko: określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, określa, co robi dobrze, podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 2. Świat zawodów i rynek pracy – dziecko: odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym  otoczeniu i te, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach; wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego   użytku oraz  w zdarzenia, w których uczestniczy (zakupy, koncert, poczta...);wskazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową na  wybranym przez  siebie przykładzie, podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich  przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie –  dziecko :nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej) nazywa czynności, których lubi się uczyć.

  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowani decyzji edukacyjno-zawodowych –     dziecko: opowiada, kim chciałoby zostać; na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach (indywidualnie i w  ramach grupy).

,,Przedszkolak – małym odkrywcą”- program wspierający dyspozycje twórcze dzieci w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka przystąpiła do projektu ,,Przedszkole Wspierające Uzdolnienia zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. W okresie listopad 2016 – marzec 2017 nauczycielki wzięły  udział w 40- godzinnym cyklu szkoleń, prowadzonych przez  pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego: prof. dr hab. Krzysztof  Szmidt, dr Elżbieta Płóciennik, Iwona Kobylańska, Teresa Kosiarek.Efektem udziału kadry pedagogicznej w/w szkoleniu było podniesie kwalifikacji nauczycieli w zakresie psychodydaktyki twórczości. Nauczycielki Bożena Chojnacka, Iwona Kosińska, Joanna Falkowska zapoznały się z zasadami konstruowania i realizacji programów zajęć stymulujących rozwój zdolności twórczych i zainteresowań dzieci, co z kolei stało się inspiracją do opracowania oraz wdrożenia w placówce programu ,,Przedszkolak – małym odkrywcą”. Program ten został opracowany z myślą o wychodzeniu naprzeciw potrzebom dziecka-  rozwijaniu, wspomaganiu i ukierunkowaniu zdolności dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami. Celem programu jest umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka, sprzyjanie uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego, a tym samym umożliwianie realizowania się indywidualnej linii rozwojowej.

Realizacja programu ,,Przedszkolak – małym odkrywcą” rozpoczęła się w miesiącu październiku 2017r., zaś jej pierwszym etapem było przeprowadzenie diagnozy wstępnej wśród dzieci 3-4 letnich i 5- letnich z wykorzystaniem testu rysunkowego Kate Franck, oceniającego indywidualne umiejętności twórcze. Na podstawie zgromadzonych wyników testu, do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w ramach realizacji programu, z 55 dzieci, które wzięły udział w badaniu zostało wytypowanych  18 dzieci (8 dzieci z grupy 3-4 latków,  10 dzieci z grupy 5- latków.Podczas  zajęć rozwijających twórczość dzieci mają okazję wykorzystać swoją pomysłowość i kreatywność oraz dać upust  ogromnej wyobraźni. Podczas wielu ciekawych zajęć przenosimy się w świat fantazji „myślimy rękami”, odpowiadamy na pytania „co by było gdyby…” ? Dzieci nauczą się samodzielnego myślenia i oryginalnego rozwiązywania problemów. Nauczyciele realizują zaplanowane treści według zawartych w programie bloków tematycznych

W kolejnym roku szkolnym 2018/2019 następne nauczycielki  Joanna Kwiatkowska, Anna Kacprzak-Bablikow, Małgorzata Padzik oraz Renata Filipczak opracowały program rozwijający dyspozycje do działań twórczych dzieci  „Bajkowy ogród”. Realizacja programu w grupach 4,5,6 – latków rozpoczęła się w październiku 2019 r. i będzie trwała do czerwca 2020 roku. Program ma na celu rozwijanie możliwości i uzdolnień dziecka  i obejmuje  główne dziedziny jego aktywności: muzyczno – ruchową, plastyczną i teatralną.

 

Głównym celem programu jest rozwijanie i stymulowanie kreatywności dziecka poprzez zabawę i różnorodne zajęcia, wzmocnienie poczucia własnej wartości, budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej, kreowanie oryginalności myślenia i wyobraźni twórczej.

Nauczycielki, realizując program, wyzwalają w dzieciach  aktywność ruchową, literacką, muzyczną, plastyczną, teatralną, pozwalają im współuczestniczyć w odkrywaniu świata.

                   W ramach realizacji  w/w programów współpracujemy z:

- Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

 - Szkołą Podstawową Nr 11 w Płocku

- Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Płocku

- Domem Darmstadt w Płocku

- Galerią - Pracownią AKUKU

.„Bezpieczny przedszkolak” program profilaktyczny z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, opracowany przez  E. Śliwińską i J. Falkowską,  realizowany jest od 14 lat. Jest przeznaczony dla dzieci 5-letnich. Program zawiera 3 bloki tematyczne:

 • Bezpieczne dziecko w przedszkolu.
 • Bezpieczne dziecko w domu.
 • Bezpieczne dziecko na ulicy. 

Celem programu jest:

 • uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić na ulicy, w domu, w przedszkolu, w czasie zabawy.
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań,
 • promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu,
 • wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • poznawanie numerów alarmowych oraz zasad ich używania – tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Realizacja programu ma na celu wyposażenie wychowanków w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

W ramach realizacji programu współpracujemy z:
- Komendą Miejską Policji - pogadanki, spotkania z policjantem, organizacja projekcji filmów video o potrzebie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
- Strażą Miejską – audycje radiowe z Lwem Honorkiem, udział w konkursach  plastycznych
- Przedstawicielami służby zdrowia – ratownik medyczny, zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy również imprezy wewnątrz przedszkolne: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”
Zadaniem naszym jest nauczenie dzieci, by mogły i umiały zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

 "Przedszkolak  obywatel swojej ojczyzny"- program edukacji regionalnej. Program został opracowany przez R. Filipczak i jest realizowany  w grupie dzieci 5 -letnich. Celem programu jest wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę na temat swojego miasta, regionu. Założeniem programu jest współpraca z instytucjami kulturalnymi naszego miasta i regionu. Poprzez udział w spacerach i wycieczkach dzieci poznają najbliższe otoczenie, biorą udział w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi i religijnymi. Poprzez udział w imprezach lokalnych biorą udział w życiu kulturalnym naszego miasta. Zapoznają się także z literaturą historyczną związaną z dziejami miasta i regionu.

Cele edukacji regionalnej realizowanej w ramach programu:
1.Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku rodzinnym.
2.Rozwijanie wiedzy i zainteresowań kulturą własnego miasta: poznanie barw i herbu oraz zabytków miasta, symboli narodowych, poznanie sylwetek sławnych ludzi związanych z Płockiem -Wł. Broniewski.

„Przedszkolak  -  małym   europejczykiem”-program edukacji europejskiej opracowany został przez I. Kosińską i realizowany jest od 2013r. Program zawiera treści związane z historią, tradycjami, obyczajami i kulturą wybranych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Zasadniczym celem programu jest przygotowanie dzieci do aktywnego życia w zjednoczonej Europie. Poprzez wychowanie patriotyczne i europejskie przygotowujemy dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi swój kraj i kontynent, którzy szanować będą drugiego człowieka i jego prawa, tradycje oraz aktywnie włączać się w życie wspólnoty państwowej, europejskiej.

Problematyka programu składa się z następujące działów tematycznych:
1.Mój kraj – Polska
2.Siedziba Unii Europejskiej
3.Wycieczka do Berlina
4.Wycieczka do Pragi
5.Wycieczka do Austrii
6.Quiz przedszkolaka


Z książką za pan brat” program edukacji czytelniczej opracowany M. Padzik. Głównym celem programu jest:

 • jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.
 • uświadomienie dzieciom znaczenia książek w  życiu człowieka
 • zainteresowanie dziecka książką i nauką czytania
 • zapoznanie z literaturą dziecięcą  

 „Przedszkolak dziś wyprostowany – jutro zdrowy” program profilaktyki  wad postawy został opracowany przez I. Kosińską i  przeznaczony jest do realizacji z dziećmi 4,5,6-letnimi. Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu jest skierowana głównie do dzieci niewymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. W tym wieku wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała.

Założeniem  programu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej, zgodnej z potrzebami rozwojowymi, aktywności ruchowej. Podstawowym celem zabaw i ćwiczeń jest przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała.

Cele ogólne ćwiczeń korekcyjnych realizowane w ramach programu to:

 • wdrożenie do rekreacji ruchowej, wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu,
 •  kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad, korekcja istniejących wad.

Aktywność ruchowa pozwala dziecku na poznawanie otoczenia, opanowanie nowych umiejętności, nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi. Ruch jest podstawowym wskaźnikiem rozwoju i zdrowia - przyczynia się w ogromnej mierze do wzmocnienia odporności organizmu dziecka. Niedostatek ruchu powoduje osłabienie mięśni, mniejszą wydolność układu oddechowego i układu krążenia, co wpływa na słabsze ukrwienie mózgu i zmniejszenie możliwości intelektualnych.

"Karate tradycyjne”program zajęć dla dzieci 4-6 letnich opracowany przez Piotra Kuś - licencjonowanego instruktora karate tradycyjnego, prowadzącego także zajęcia w Płockiej Akademii Karate tradycyjnego. Program został złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Obecnie wprowadzany jest do placówek przedszkolnych na terenie całego kraju.   

Celem programu jest wspomaganie harmonijnego rozwoju przedszkolaków z głównym naciskiem na profilaktykę wad postawy i stóp. Dodatkowym atutem jest nauka wybranych zagadnień z Karate Tradycyjnego, co wpływa na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, wzmocnienie wiary we własne siły, umiejętność współpracy w grupie oraz wzbudzenie potrzeby regularnego podejmowania ćwiczeń fizycznych.

 „Przedszkole pełne muzyki ”- program zajęć rytmiczno- umuzykalniających dla dzieci  3-      6 letnich został opracowany przez M. Padzik.
Zajęcia realizowane w/g programu odbywają się 1 raz w tygodniu w salach zajęć  poszczególnych grup. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości  wiekowych dzieci.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o elementy metody Emila Jaquesa – Delcroze ’a, metodę pedagogiczno- artystyczną,  której celem jest poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo- głosowo- ruchowe. Celem programu rytmiki jest rozwój muzyczny i fizyczny dzieci oraz uczynienie małego człowieka bycia aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym. Celem tego programu jest także stopniowe uczenie dzieci interpretacji muzyki, wartościowania jej, odczuwania jej piękna.

 „Przyjaciele Zippiego”-to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Realizowany jest w grupie 6 - latków przez Iwonę Kosińską.

Program uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Poprzez zabawę, ćwiczenia i rozmowy dzieci uczą się:

 • jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń,
 • jak rozwiązywać konflikty,
 • jak zachowywać się w nowych sytuacjach,
 • jak radzić sobie z trudnościami

Ogólnopolski Klub Czytających Przedszkoli

Wieloletnią tradycją naszego przedszkola jest głośne czytanie dzieciom utworów klasyki literatury dziecięcej. Odbywa się ono codziennie. Oprócz nauczycielek czytają dzieciom także zaproszeni rodzice, babcie i dziadkowie.

Od 2008 roku współpracujemy z Fundacją ABCXXI  organizującą akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzięki współpracy z Fundacją Ireny Koźmińskiej księgozbiór przedszkolny został wzbogacony o 23 tomową kolekcję książek ufundowaną przez Dyrektora BRE Banku, a wydaną przez „Politykę”, pod patronatem medialnym TVP i Polskiego Radia.
W celu koordynacji działań czytelniczych w naszej placówce  dyrektor, powołał  lidera akcji, którym jest M. Padzik.

Celem naszych działań jest propagowanie idei głośnego czytania, które:
- rozwija pamięć i wyobraźnię ,
- wzbogaca słownik czynny dziecka,
- rozwija inteligencję emocjonalną dziecka.

W ramach realizacji Programu Edukacji Emocjonalnej „Cała Polska czyta dzieciom” współpracujemy z:
- Książnicą Płocką,
- Biblioteką dla dzieci im Wandy Chotomskiej „Chotomek”- systematycznie bierzemy udział    w konkursie „Uliczka Pani Chotomskiej”,
-  Teatrem Dramatycznym w Płocku, licznymi teatrami z Warszawy, Łodzi,  Krakowa,   Wrocławia, Białegostoku  które prezentują dzieciom spektakle oparte na tekstach literackich.

 • W listopadzie organizujemy uroczystość - „Dzień  Pluszowego Misia”.
 • Wspólnie z dziećmi przygotowujemy teatrzyki, przedstawienia oparte na tekstach literackich.
 • Organizujemy tematyczne wystawki książek, dbając o wzbogacanie „Kącików książek” w salach zajęć.
 • Organizujemy wystawki prac plastycznych inspirowanych utworami literackimi.
 • Organizujemy zbiórki książek, które przekazujemy do szpitali, świetlic środowiskowych, domów dziecka
 • Prowadzimy gazetkę dla rodziców, polecając im ciekawe pozycje literatury dziecięcej, popularyzując ideę czytania dzieciom w domu.

Od 19 lat jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnego konkursu literackiego „Książka moim przyjacielem jest”. W konkursie biorą udział dzieci z miejskich przedszkoli.

Podczas zmagań konkursowych przedszkolaki muszą wykazać się umiejętnościami recytatorskimi, znajomością literatury dziecięcej.

Od 3 lat od roku szkolnego 2016/2017 w naszym przedszkolu prowadzimy także akcję „Wędrująca książka”.Polega ona na wypożyczaniu do domu książek z biblioteki. przedszkolnej. Comiesięczne wyniki „czytelniczej rywalizacji” między grupami są zamieszczane regularnie na tablicy ogłoszeniowej w szatni.