Nasze przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz.356)
W placówce realizowany jest program zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

Szczegółowe informacje o ogólnopolskich i międzynarodowych programach realizowanych w placówce

1. „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”

projekt Fundacji Habitat for Humanity oraz Fundacji CultureLab, realizowany w grupie dzieci 6 –letnich przez nauczycielkę J. Falkowską w okresie IX- XI 2020 r. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dzieci na temat globalnego mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju miast tj.: życie w obszarach slumsowych oraz wyzwań stojących przed miastami dotkniętymi katastrofami naturalnymi, najciekawsze rozwiązania środowiskowe i społeczne występujące w miastach zrównoważonych/ przyjaznych środowisku i człowiekowi.

2. „Drogowe ABC”

program edukacyjny organizowany przez Polski Czerwony Krzyż we współpracy z firmą Circle K Polska, realizowany w grupie dzieci 6 letnich. Celem realizacji programu jest promowanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci poprzez połączenie nauki i zabawy zdobywają informacje na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy.

3. „Działaj z imPETem”

projekt edukacyjny organizowany przez: Adliner Sp. z o.o., Rekopol, Coca-Cola HBC Polska, Nestle Polska S.A., Żywiec Zdrój S.A. we współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami. Projekt jest realizowany od IX do III 2021r. przez nauczycielkę B. Chojnacką w grupach dzieci 4 i 6 – letnich. Celem projektu jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET w celu ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie prawidłowych zasad segregowania odpadów typu PET wśród mieszkańców, by jak najwięcej z tych opakowań dostało nowe życie.

4. „Zdrowo jem – więcej wiem”

projekt edukacyjny Fundacji Banku Ochrony Środowiska, objęty patronatem honorowym A. Kornhauser-Dudy.
Projekt realizowany jest w grupie dzieci 6 – letnich od miesiąca XI 2020r. do czerwca 2021r., przez nauczycielkę R. Filipczak. Celem projektu jest upowszechnianie prawidłowych nawyków żywieniowych, uświadomienie dzieciom, że jedzenie słodyczy prowadzi do otyłości oraz wywołuje wiele chorób, uczenie dzieci odpowiedzialności za swoje zdrowie.

5. „Klub Mleczaka”

program edukacyjny profilaktyki zdrowotnej oraz higieny jamy ustnej realizowany jest w grupach dzieci 3 i 4 – letnich od XI 2020 do I 2021r. przez nauczycielki M. Padzik i I. Kosińską. Celem programu jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów, a także spożywanie odpowiednich pokarmów. Już nawet 3 latek wie, że jego ząbki są mu bardzo potrzebne i należy o nie dbać, by rosły zdrowe i nigdy nie chorowały.

6. „Skąd biorą się produkty ekologiczne”

program edukacyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program realizowany będzie w grupie dzieci 5 – letnich od III 2021 do IV 2021r. przez nauczycielki A. Kacprzak – Bablikow i M. Plewińską. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.


„Program wychowania przedszkolnego” W. Żaba – Żabińska, W. Majewska, R. Paździo, MAC Edukacja 

„Program wychowania przedszkolnego” jest zgodny z nowa podstawą programową. Jest on przeznaczony do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tam także dzieci zdolnych. Został opracowany z myślą o przygotowaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W wypadku tej grupy najważniejszy jest proces adaptacji, od którego zaczyna się kształtowanie nastawienia do przedszkola, oraz dobra współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. W warstwie merytorycznej program zakłada wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój ruchowy, społeczny, emocjonalny i poznawczy. Skupia się jednak w odniesieniu do każdej grupy wiekowej na konkretnych, najważniejszych umiejętnościach:

Trzylatki: czynności samoobsługowe, samodzielność

Czterolatki: kontakty społeczne, rozwój poznawczy

Pięciolatki: rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny

Sześciolatki: trening umiejętności potrzebnych do osiągnięcia gotowości szkolnej

Program stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Indywidualizm przejawia się w stwarzaniu warunków dla inicjatywy i samodzielności doświadczeń, podążaniu za dzieckiem, uwzględniając jego potrzeby i reagowanie na nie, a w konsekwencji na stopniowaniu trudności. Postrzegany jest zarówno jako wspomaganie szczególnych uzdolnień, wspieranie dziecka pracującego szybciej, wyróżniającego się, jak i wspomaganie dzieci z deficytami, pracujących wolniej.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola wykorzystywane są także elementy następujących metod :

 • gimnastyki twórczej Rudolfa Labana – metoda ta nazwana jest także metodą improwizacji ruchowej i  uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy jej realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.
 • metody twórczej Karola Orffa– rozwijanie kultury fizycznej dziecka w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz z kulturą słowa. Nawiązuje ona do tradycyjnych, znikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, itp.
 • metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne– szczególnie przydatnej w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych. Ideą metody jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innym prowadzącą  do nawiązywania bliskiego kontaktu.
 • pedagogiki zabawy– opartej na doświadczeniach austriackich, a popularyzowanej w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy KLANZA. Jest to metoda pracy z grupą ,która  angażuje emocjonalnie dzieci , pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystywania swoich możliwości, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji. W czasie zajęć nauczycielki wykorzystują dużą aktywność poszczególnych członków grupy przedszkolnej, jednocześnie wdrażając dzieci do stosowania określonych zasad zachowania w grupie. Wykorzystujemy szeroką gamę zabaw tj.: zabawy związane z organizacją sytuacji początkowych (nawiązanie kontaktu z grupą),  zabawy rozluźniające (likwidowanie napięć i stresów), zabawy nastawione na poznanie odczuć i doświadczeń poszczególnych członków grupy (przygotowanie uczestników zabawy w celu wprowadzenia głównego tematu, zabawy o charakterze gier dydaktycznych (poszukiwanie dróg rozwiązania, wybór właściwego kierunku, zabawy w odgrywanie ról, zabawy ułatwiające samoocenę
 • metody TOC, narzędzi logicznego myślenia(Chmurka, Gałąź logiczna, Drzewko Ambitnego Celu) – celem nadrzędnym tej metody jest rozwijanie u dzieci precyzyjnego, logicznego myślenia. Dzięki TOC nawet najmłodsze dzieci mają szansę zrozumieć, że wszystko jest procesem ma swoją przyczynę i skutek. Narzędzia TOC ułatwiają dzieciom radzenie sobie z emocjami i pozwalają dostrzec różnicę między potrzebą ,a żądaniem. Pracując tą metodą uczymy dzieci, że kompromis nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Chcemy ,aby dzieci zjednoczyły swoje siły w walce ze wspólnym „wrogiem”. którym jest problem – konflikt, który należy tak rozwiązać, by obie strony czuły się w pełni usatysfakcjonowane.
 • metody projektu – jest to metoda interdyscyplinarna, która zakłada u uczących się znaczną samodzielność i odpowiedzialność. Projekty mogą być wykonywane grupowo lub indywidualnie. Metoda projektu pomaga stworzyć zintegrowany zespół, w którym dzieci przez pracę w grupie- uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża dzieci do planowania oraz organizowania swojej pracy, a także do dokonywania samooceny. Podczas projektu praca odbywa się w indywidualnie ustalonym czasie i tempie. Metoda taka umożliwia doświadczenie solidarności oraz radości ze wspólnego wysiłku, a także poczucie identyfikacji z zadaniem, które pozwala przezwyciężyć konflikty między dziećmi.


 W placówce realizowane są także dodatkowe programy autorstwa członków Rady pedagogicznej:

 1. Przedszkolak w świecie wartości, praw i obowiązków”– program profilaktyczno- wychowawczy-  opracowany przez Radę Pedagogiczną
 2.  „Bezpieczny Przedszkolak”– program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa,  opracowany przez E. Śliwińską i J. Falkowską.
 3. Maluchy nie płaczą” – program adaptacyjny  opracowany przez B. Chojnacką
 4. Kim będę, gdy dorosnę” – program preorientacji zawodowej- opracowany przez Radę Pedagogiczną
 5. „Przedszkolak obywatel swojej ojczyzny”– program edukacji regionalnej opracowany przez R. Filipczak
 6. „Z książką za pan brat”– program edukacji literackiej  opracowany  M. Padzik
 7. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym– program w zakresie nauki języka angielskiego – M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska
 8. „Przedszkolak dziś wyprostowany – jutro zdrowy” – program opracowany przez I. Kosińską  
 9. „Przedszkole pełne muzyki”-program zajęć rytmiczno- muzycznych dla dzieci 3-6 letnich opracowany przez M. Padzik
 10. „Karate tradycyjne”program zajęć  dla dzieci 4-6 letnich opracowany przez P. Kuś


      Szczegółowe informacje o programach realizowanych w placówce:

1. „Przedszkolak w świecie wartości, praw i obowiązków”

to program profilaktyczno wychowawczy. Program ten został opracowany przez Radę Pedagogiczną pod kierunkiem dyrektora. Zadaniem programu jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli oraz systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych dzieci. Cele  ogólne  programu:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowanie
 • Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.
 • Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działania.
 • Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.
 • Kształtowanie pozytywnego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.
 • Kształtowanie i propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji, trudnych w zakresie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych

W ramach realizacji programu współpracujemy z:
•    Komendą Policji w Płocku
•    Strażą Miejską w Płocku
•    Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
•    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Płocku
•    Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku
•    Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
•    Radą Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” w Płocku
•    Biblioteką im. W. Chotomskiej „Chotomek” w Płocku

2. „Kim będę, gdy dorosnę?

 program  preorientacji  zawodowejdla dzieci 3- 6 letnich został opracowany przez  Radę Pedagogiczną pod kierunkiem dyrektora. Realizowany jest w  4 blokach tematycznych dostosowanych do wieku dzieci.

 • Poznawanie własnych zasobów – dziecko: określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, określa, co robi dobrze, podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 • Świat zawodów i rynek pracy – dziecko: odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym  otoczeniu i te, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach; wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego   użytku oraz  w zdarzenia, w których uczestniczy (zakupy, koncert, poczta…);wskazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową na  wybranym przez  siebie przykładzie, podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich  przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
 • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie –  dziecko :nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej) nazywa czynności, których lubi się uczyć.
 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowani decyzji edukacyjno-zawodowych –     dziecko: opowiada, kim chciałoby zostać; na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach (indywidualnie i w  ramach grupy).

3. Bezpieczny przedszkolak

program profilaktyczny z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, opracowany przez  E. Śliwińską i J. Falkowską,  realizowany jest od 14 lat. Jest przeznaczony dla dzieci 5-letnich. Program zawiera 3 bloki tematyczne:

 • Bezpieczne dziecko w przedszkolu.
 • Bezpieczne dziecko w domu.
 • Bezpieczne dziecko na ulicy. 

Celem programu jest:

 • uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić na ulicy, w domu, w przedszkolu, w czasie zabawy.
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań,
 • promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu,
 • wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • poznawanie numerów alarmowych oraz zasad ich używania – tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Realizacja programu ma na celu wyposażenie wychowanków w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

 • W ramach realizacji programu współpracujemy z:
 • Komendą Miejską Policji – pogadanki, spotkania z policjantem, organizacja projekcji filmów video o potrzebie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • Strażą Miejską – audycje radiowe z Lwem Honorkiem, udział w konkursach  plastycznych
 • Przedstawicielami służby zdrowia – ratownik medyczny, zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy również imprezy wewnątrz przedszkolne: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”
 • Zadaniem naszym jest nauczenie dzieci, by mogły i umiały zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

4. „Przedszkolak  obywatel swojej ojczyzny”

– program edukacji regionalnej. Program został opracowany przez R. Filipczak i jest realizowany  w grupie dzieci 5 -letnich. Celem programu jest wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę na temat swojego miasta, regionu. Założeniem programu jest współpraca z instytucjami kulturalnymi naszego miasta i regionu. Poprzez udział w spacerach i wycieczkach dzieci poznają najbliższe otoczenie, biorą udział w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi i religijnymi. Poprzez udział w imprezach lokalnych biorą udział w życiu kulturalnym naszego miasta. Zapoznają się także z literaturą historyczną związaną z dziejami miasta i regionu.

Cele edukacji regionalnej realizowanej w ramach programu:

 • Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku rodzinnym.
 • Rozwijanie wiedzy i zainteresowań kulturą własnego miasta: poznanie barw i herbu oraz zabytków miasta, symboli narodowych, poznanie sylwetek sławnych ludzi związanych z Płockiem -Wł. Broniewski.

5.Z książką za pan brat”


 program edukacji czytelniczej opracowany M. Padzik. Głównym celem programu jest:

 • jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.
 • uświadomienie dzieciom znaczenia książek w  życiu człowieka
 • zainteresowanie dziecka książką i nauką czytania
 • zapoznanie z literaturą dziecięcą  

6. „Przedszkolak dziś wyprostowany – jutro zdrowy”

  program profilaktyki  wad postawy został opracowany przez I. Kosińską i  przeznaczony jest do realizacji z dziećmi 4,5,6-letnimi. Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu jest skierowana głównie do dzieci niewymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. W tym wieku wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała.

Założeniem  programu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej, zgodnej z potrzebami rozwojowymi, aktywności ruchowej. Podstawowym celem zabaw i ćwiczeń jest przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała.

Cele ogólne ćwiczeń korekcyjnych realizowane w ramach programu to:

 • wdrożenie do rekreacji ruchowej, wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu,
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad, korekcja istniejących wad.

Aktywność ruchowa pozwala dziecku na poznawanie otoczenia, opanowanie nowych umiejętności, nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi. Ruch jest podstawowym wskaźnikiem rozwoju i zdrowia – przyczynia się w ogromnej mierze do wzmocnienia odporności organizmu dziecka. Niedostatek ruchu powoduje osłabienie mięśni, mniejszą wydolność układu oddechowego i układu krążenia, co wpływa na słabsze ukrwienie mózgu i zmniejszenie możliwości intelektualnych.

7. „Karate tradycyjne”

 program zajęć dla dzieci 4-6 letnich opracowany przez Piotra Kuś – licencjonowanego instruktora karate tradycyjnego, prowadzącego także zajęcia w Płockiej Akademii Karate tradycyjnego. Program został złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Obecnie wprowadzany jest do placówek przedszkolnych na terenie całego kraju.   

Celem programu jest wspomaganie harmonijnego rozwoju przedszkolaków z głównym naciskiem na profilaktykę wad postawy i stóp. Dodatkowym atutem jest nauka wybranych zagadnień z Karate Tradycyjnego, co wpływa na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, wzmocnienie wiary we własne siły, umiejętność współpracy w grupie oraz wzbudzenie potrzeby regularnego podejmowania ćwiczeń fizycznych.

8. „Przedszkole pełne muzyki”

– program zajęć rytmiczno- umuzykalniających dla dzieci  3-6 letnich został opracowany przez M. Padzik.
Zajęcia realizowane w/g programu odbywają się 1 raz w tygodniu w salach zajęć  poszczególnych grup. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości  wiekowych dzieci.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o elementy metody Emila Jaquesa – Delcroze ’a, metodę pedagogiczno- artystyczną,  której celem jest poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo- głosowo- ruchowe. Celem programu rytmiki jest rozwój muzyczny i fizyczny dzieci oraz uczynienie małego człowieka bycia aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym. Celem tego programu jest także stopniowe uczenie dzieci interpretacji muzyki, wartościowania jej, odczuwania jej piękna.


Ogólnopolski Klub Czytających Przedszkoli

Wieloletnią tradycją naszego przedszkola jest głośne czytanie dzieciom utworów klasyki literatury dziecięcej. Odbywa się ono codziennie. Oprócz nauczycielek czytają dzieciom także zaproszeni rodzice, babcie i dziadkowie.

Od 2008 roku współpracujemy z Fundacją ABCXXI  organizującą akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzięki współpracy z Fundacją Ireny Koźmińskiej księgozbiór przedszkolny został wzbogacony o 23 tomową kolekcję książek ufundowaną przez Dyrektora BRE Banku, a wydaną przez „Politykę”, pod patronatem medialnym TVP i Polskiego Radia.
W celu koordynacji działań czytelniczych w naszej placówce  dyrektor, powołał  lidera akcji, którym jest M. Padzik.

Celem naszych działań jest propagowanie idei głośnego czytania, które:
– rozwija pamięć i wyobraźnię ,
– wzbogaca słownik czynny dziecka,
– rozwija inteligencję emocjonalną dziecka.

W ramach realizacji Programu Edukacji Emocjonalnej „Cała Polska czyta dzieciom” współpracujemy z:
– Książnicą Płocką,
– Biblioteką dla dzieci im Wandy Chotomskiej „Chotomek”- systematycznie bierzemy udział    w konkursie „Uliczka Pani Chotomskiej”,
–  Teatrem Dramatycznym w Płocku, licznymi teatrami z Warszawy, Łodzi,  Krakowa,   Wrocławia, Białegostoku  które prezentują dzieciom spektakle oparte na tekstach literackich.

 • W listopadzie organizujemy uroczystość – „Dzień  Pluszowego Misia”.
 • Wspólnie z dziećmi przygotowujemy teatrzyki, przedstawienia oparte na tekstach literackich.
 • Organizujemy tematyczne wystawki książek, dbając o wzbogacanie „Kącików książek” w salach zajęć.
 • Organizujemy wystawki prac plastycznych inspirowanych utworami literackimi.
 • Organizujemy zbiórki książek, które przekazujemy do szpitali, świetlic środowiskowych, domów dziecka
 • Prowadzimy gazetkę dla rodziców, polecając im ciekawe pozycje literatury dziecięcej, popularyzując ideę czytania dzieciom w domu.

Od 20 lat jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnego konkursu literackiego „Książka moim przyjacielem jest”. W konkursie biorą udział dzieci z miejskich przedszkoli.

Podczas zmagań konkursowych przedszkolaki muszą wykazać się umiejętnościami recytatorskimi, znajomością literatury dziecięcej.

Od 3 lat od roku szkolnego 2016/2017 w naszym przedszkolu prowadzimy także akcję „Wędrująca książka”. Polega ona na wypożyczaniu do domu książek z biblioteki. przedszkolnej. Comiesięczne wyniki „czytelniczej rywalizacji” między grupami są zamieszczane regularnie na tablicy ogłoszeniowej w szatni. W roku szkolnym 2020/2021 akcja została zawieszona ze względu na przestrzeganie zaostrzonego reżimu sanitarnego.