Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku, adres: ul. Kazimierza , Wielkiego  6a ,09-400 Płock NIP: 7742666413 REGON: 610025580, tel. 24 367-52-52., e-mail: mp25@zjoplock.pl (zw. dalej „Administratorem”).
Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb  Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane te nie są też przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 1. Skąd Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe dziecka i jego rodziców/opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 25  w Płocku wraz załącznikami. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. W jakim celu Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku przetwarza moje dane osobowe?

Dane dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych pozyskiwane i przetwarzane są w zakresie i w celu realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, a spoczywających na placówce.
Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w zw. z art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw.

 1. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku?
 1. dane dziecka: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, informacja o liczbie i wieku rodzeństwa,
 2. inne niezbędne informacje na temat potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dziecka, m.in. istotne dane na temat stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego dziecka, które rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi przedszkola w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych,
 3. dane rodziców/opiekunów prawnych: imiona, nazwiska, adresy miejsc zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców/opiekunów prawnych,
 4. dane osobowe zawarte w upoważnieniach do odbioru dziecka z przedszkola,
 5. informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach przedszkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje na temat jego rozwoju,
 6. informacje o wynikach i osiągnięciach dziecka w konkursach i innych wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
 7. wizerunek dziecka utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 8. Komu Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku przekazuje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator danych może również udostępniać pozyskane dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Jak długo Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora danych będą przechowywane przez okres 5 lat. Zaś dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 1. Jakie są Twoje  prawa?

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;
 2. sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;
 3. usunięcia danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 5. przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;
 6. wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora),
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e – mail: iod@zjoplock.pl lub tel.24 367 89-33